Polityka prywatności

I Zasady ogólne Polityki Prywatności

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem  https://www.magdalnawojtkowiak.pl i https://www.szkolenia.magdalenawojtkowiak.pl (dalej jako: Sklep internetowy, Sklep, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest Future Skills Spółka z o.o. pod adresem M.Bacciarellego 4a, 51-649 Wrocław, NIP: 8982290422, KRS: 0001024069

3. Polityka prywatności określa m.in.:

 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Sklepu
 • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
 • sposoby wykorzystania tych danych,
 • politykę wykorzystania plików cookies w Sklepie.

 

II Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie

1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego oraz zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie zakupu odpowiedniego okienka. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Sklepowi kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

   • Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
   • Prawo do sprostowania danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać, sprostowania swoich danych osobowe, które są nieprawidłowe. Ma również  prawo  uzupełnienia i aktualizacji swoich danych osobowych.
   • Prawo do usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
   • Użytkownik może w każdy momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda.  Przetwarzanie danych do momentu cofniecia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.
   • Dane zostają usunięte gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,  sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,  przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,  musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;  cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownika ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli w jego  opinii Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie)
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

5. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.

6. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO.

7. Administrator zbiera różnorodne dane nieosobowe i osobowe o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

a) dane identyfikujące, w tym między innymi: imię i nazwisko, nazwę oraz NIP (opcjonalnie), wizerunek, głos.

b) dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.

8. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

a) Realizacji zamówień w sklepie. Składając zamówienie w sklepie użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez Administratora w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Administrator ma też obowiązek przechowywać faktury z  danymi osobowymi Użytkownika przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

b) Założenia konta użytkownika w sklepie. Zakładając konto użytkownika w sklepie, użytkownik musi podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z konta użytkownika (podstawa prawną przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W każdej chwili Użytkownik może zmodyfikować dane zawarte w  swoim koncie.

c) Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat,

d) Reklamacji i odstąpienia od umowy.Użytkownik składający reklamację lub odstępujący od umowy przekazuje  dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

e) Newsletter. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

f) Promocji lub reklamy działalności prowadzonej przez Administratora (pod warunkiem udzielenia zgody przez Klienta), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

g) Webinary. Chcąc wziąć udział w webinarze organizwoanym przez Administratora, Użytkownik musi przekazać swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze. Dane przekazane w związku z udział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.

h) Opinie na temat produktów. Przekazując nam swoją opinię na temat produktów Administratora, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie załącza swoje zdjęcie. Administrator przetwarza te informacje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii oraz, w niektórych przypadkach, rozpowszechniania jej w ramach działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę na takie działania, co sprawi, że Administrator usunie opinię Użytkownika z bazy.

9. Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez internet, realizacja zamówienia), brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Administratora.

 

III Bezpieczeństwo, udostępnianie danych i zgodność udostępniania z prawem

1. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Serwis (Administrator) nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

3. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

a) hostingodawca – na serwerze przechowywane są dane osobowe,

b) dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

c) dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby wystawienia faktury,

d) dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w ramach tego oprogramowania dochodzi do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik bierze udział w webinarze,

e) dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania danych, gdy Użytkownik składa zamówienie w sklepie,

f) kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,

g) biuro rachunkowe – w ramach obsługi księgowo-rachunkowej Administratora

h) firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza dane osobowe Użytkownika,

i) pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych i innych uprawnionych organów państwowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych lub w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

 

IV Media społecznościowe -Zastosowanie wtyczek społecznościowych

1. Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: Facebook, Messenger, Instagram, YouTube.

2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli  Użytkownik nie posiadają  profilu u danego usługodawcy. Taka informacja (wraz z  adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” , „Udostępnij” lub „Obserwuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.
 • YouTube można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, nick, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Instagram) oraz w ramach kanału YouTube, wykorzystywanych przez Administratora mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Instagram czy YouTube, z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage lub subskrybujących kanał Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

V Polityka plików cookies

1. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki typu cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

VI Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP Uzytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VII Zmiany Polityki

1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

2. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.