Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

 1. Future Skills – Future Skills Spółka z o.o. pod adresem M.Bacciarellego 4a, 51-649 Wrocław, NIP: 8982290422, KRS: 0001024069 – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
 4. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Future Skills oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
 5. Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
 6. Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Future Skills, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Oświadczenia.

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem
oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Future Skills.
 2. Klient obowiązuje się zapłacić Future Skills za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym
w formularzu. To samo dotyczy płatności ratalnej.
W razie nie wywiązania się z obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej do uiszczenia kwoty staję się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty określonym
w formularzu.
 3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 4. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej
w wydarzeniu, w tym nagrywanie, filmowanie, fotografowanie oraz umieszczenia jej wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzania działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas szkolenia mogą zostać wykorzystane w materiałach marketingowych/promocyjnych i szkoleniowych.
 5. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Klientowi przez Future Skills newsletterów.
 6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4.

Odstąpienie od umowy.

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Future Skills na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@magdalenawojtkowiak.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.
 3. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Future Skills niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Future Skills zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 6. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Future Skills organizowało nowe Wydarzenie. Future Skills nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

Zmiana terminu wydarzenia.

 1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 100zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 50zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Future Skills wolnych miejsc na Wydarzenie.
 3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Future Skills, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Future Skills.

Anulowanie oraz zmiany usług przez Future Skills.

 1. Future Skills może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Future Skills oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie
lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane Wydarzenie w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.
 3. Future Skills zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 4. Future Skills nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Future Skills lub na wskutek działania siły wyższej.

Przeniesienie prawa.

 1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Future Skills najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
  b) planowany termin wydarzenia,
  c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@magdalenawojtkowiak.pl
 4. Future Skills zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Future Skills i nie wymaga uzasadnienia.

Dostarczenie produktów i/lub usług.

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej
w Formularzu lub opłacenie rat zgodnie z harmonogramem nim określonych upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu.
 2. Future Skills nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

Własność intelektualna.

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Future Skills. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Future Skills osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Future Skills formuły, czy scenariuszy.

Postanowienia końcowe.

 1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki prze- dziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Future Skills nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Future Skills.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie www.magdalenawojtkowiak.pl, a następnie właściwe przepisy prawa.